Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Optymalizacja rozwoju umysłowego i sfer osobowości

Stwierdza się, iż następujące czynniki mają znaczenie dla optymalizacji intelektualnego rozwoju dzieci (cyt. za: Bernard, 1965): 1) Zainteresowanie rodziców wykazywane dla dzieci, nastawienie na kontakty i rozmowy, z nimi, odpowiadanie na zadawane przez nie pytania Wyraźnie pobudzają rozwój, bowiem dzieci z takich rodzin mają wyższe wyniki w testach i lepsze postępy w szkole8. 2) Wielkie znaczenie mają: miłość, akceptacja, spójność rodziny. Wywierają one wyraźny pozytywny wpływ nie tylko na sferę uczuciową, ale i intelektualną 9. 3) Rodzice, którzy wytworzyli zbyt silną emocjonalną zależność dzieci od nich opóźniają ich intelektualny rozwój. Towarzyszą mu wtedy takie właściwości osobowości, jak agresywność, dążenie do rywalizacji i samostanowienia. 4) Na rozwój mowy i sprawność czytania jako wskaźniki intelektualnego rozwoju (obydwie te funkcje mają duże znaczenie w testach inteligencji) pozytywny wpływ wywiera zainteresowanie dorosłych dla czytelnictwa, istnienie w domu biblioteki. 5) Intelektualnemu rozwojowi sprzyja utrzymywanie przez rodzinę kontaktów z szerszym otoczeniem: odwiedzanie muzeów, teatrów, filharmonii, bibliotek, ogrodów zoologicznych itp. 6) Badania (autor referuje te,-które przeprowadzone zostały w krajach zachodnich – L. W.), uwzględniające socjoekonomiczną strukturę klas, wykazują, że wyniki pomiarów inteligencji u dzieci pochodzących z klas wyższych Są lepsze niż u pochodzących z klas niższych. Uwarunkowane to jest łatwiejszym lub trudniejszym dostępem do oświaty i dóbr kulturalnych.

Wymienione wyżej czynniki (rejestr ich jest niepełny i należy się spodziewać jego uzupełnienia przez dalsze badania) mają znaczenie dla optymalizacji intelektualnego rozwoju dzieci. Jego Wskaźnikiem jest m.in. wzrost własnej aktywności poznawczej dzieci, rozwój zainteresowań i motywacji do uczenia się i zdobywania wiedzy o świecle. Jednocześnie dokonuje się rozwój uczuciowy i społeczny dzieci, a rola środowiska rodzinnego i szkolnego jest w nim także wielka. Zwłaszcza nowe dla dziecka środowisko szkolne stwarza wiele sytuacji dla rozwoju także jego własnej aktywności społecznej.

Optymalizacji rozwoju umysłowego i wszystkich sfer osobowości sprzyja ukierunkowana, aktywna ingerencja w warunki rozwoju dziecka, celowe manipulowanie wieloma czynnikami w procesie wychowania. Kiedy wychowanie – jak stwierdza to współczesna teoria rozwoju (por. rozdz. III) – istotnie „prowadzi rozwój”, wtedy staje się dla niego nad- rzędnym, głównym i najbardziej złożonym czynnikiem. Oznacza to. co specjalnie akcentuje owa teoria, możliwość kierowania rozwojem poprzez taką organizację warunków życia, które stanowiłyby bodźce dla rozwoju 34 Psychologia rozwojowa i posuwały go naprzód (Wygotski, 1971). Jednakże proces nauczania i wychowania oraz mnogość innych czynników, od których zależy rozwój dziecka w wieku szkolnym, powodują ogromną złożoność obrazu i charakterystyki rozwojowej dzieci tego okresu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.