Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Problematyka psychologi dziecka w USA

Wyraźnie rewolucjonizujący wpływ na amerykańską psychologię dziecka w omawianym okresie miały bujnie rozwijające się (i różniące się zresztą znacznie od śiebie) koncepcje motywacji poznawczej, traktowanej jako odrębny, nie wywodzący się z potrzeb biologicznych motyw działania73. Teorie motywacji poznawczej godziły w rozpowszechniony, oparty na behawioryzmie i psychoanalizie sposób ujmowania zjawisk. Wyrazem nowego podejścia, opartego na koncepcjach motywacji poznawczej, były nowe pojęcia, które zaczęły odgrywać istotną rolę również w psychologii dziecka: reakcja orientacyjna i badawcza, uwaga, ciekawość, zdziwienie, dysonans poznawczy, poziom aspiracji, motywacja osiągnięć itp. Do tego nurtu świetnie pasowała dawno już powstała teoria J. Piageta i m.in. z tych powodów stała się przedmiotem uwagi na terenie psychologii dziecka.

Trzecie źródło orientacji teoretycznej w zakresie problematyki badań, podejmowanej przez psychologię dziecka w Stanach Zjednoczonych, jak też stosowanych przez nią podejść metodologicznych zaczęły stanowić – oprócz teorii rozwoju i ogólnych teorii psychologicznych – teorie i wiedza powstałe na terenie dyscyplin pokrewnych psychologii, jak też innych niż psychologia rozwojowa i ogólna działów psychologii. Mamy tu na myśli takie dyscypliny, jak: lingwistyka, neuro- fizjologia, etologia, genetyka behawioralna, teoria automatów i systemów, teoria informacji, psychologia matematyczna i psychologia zwierząt. Szereg spośród tych dyscyplin rozszerzyło swe zainteresowania na zagadnienia rozwoju, w wyniku czego powstały: fizjologia rozwojowa, rozwojowa genetyka behawioralna, psycholingwi- styka rozwojowa. Rozwojowe badania podejmowane były również na terenie psychologii zwierząt. To, co wnosiły do psychologii wskazane wyżej dyscypliny, nie mieściło się w schematach myślowych utartych w poprzednich okresach i łącznie z teorią rozwoju Piageta oraz poznawczymi koncepcjami motywacji prowadziło do kryzysu tych schematów. Poświęcimy tej sprawie nieco uwagi.

Przejawy kryzysu w psychologii dziecka. Była już mowa o nasilającej się orientacji teoretycznej, dążeniu do wyjaśniania zjawisk w amerykańskiej psychologii dziecka. Szeroko akceptowanym hasłem stało się też badanie zjawisk złożonych, specyficznie ludzkich i dokonanie tym samym rewolucji w psychologii, co w 1960 r. D. O. H e b b nazwał obowiązkiem psychologów amerykańskich n. Złożonymi, specyficznie ludzkimi zjawiskami, które stanęły w centrum uwagi badaczy, były: poznanie i mowa.

W podejściu do badania tych zjawisk zarysowały się dwie zasadnicze grupy stanowisk teoretycznych. Jedna obejmowała różne formy kontynuacji koncepcji mających już długą tradycję. Drugą grupę koncepcji łączy gwałtowne przeciwstawianie się amerykańskim tradycjom teoretycznym. Do pierwszej grupy zaliczamy koncepcje zwane neobehawio.- rystycżnymi czy neoasocjacjonistycznymi, stanowiące kontynuację teorii S-R. Istotnym dla nich momentem jest próba wyjaśnienia złożonych zjawisk, takich, jak np.. myślenie, mowa, za pomocą praw uczenia się, stwierdzonych w badaniach zjawisk elementarnych. Podstawowym mechanizmem rozwoju, a w tym rozwoju mowy i myślenia, jest świetle tych koncepcji powstawanie związków między bodźcami a reakcjami7S. Procesy myślenia ujmowano w tym kontekście od połowy lat pięćdziesiątych jako procesy mediacyjne76, pośredniczące między bodźcem a reakcją, zjawiska zaś opanowywania i funkcjonowania języka sprowadzano do warunkowania instrumentalnego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.