Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Tendencja obiektywistyczna w epistemologii

Dawny i współczesny sens sporu z relatywizmem epistemologicz- nym: Husserl i Popper: § 2. Twardowski jako krytyk relatywizmu widziany w perspektywie podwójnej. Psychika a sfera «bytów idealnych: § 3. Koncepcja „trzech światów” Poppera: § 4. Psychiczna geneza poznania a jego obiektywność według Twardowskiego § 1. Obraz rzeczywistości będący konsekwencją panującego na przełomie XIX i XX wieku dualistycznego przekonania o istnieniu zjawisk psychicznych i fizycznych, wyczerpujących całość rzeczywistości, stanowił czynnik wzmacniający siłę psychologizmu. Psychologist om łatwo było w tej sytuacji uznać przedmioty zdecydowanie nie posiadające cech fizycznych za przedmioty psychiczne, gdy zaś charakter badanych przedmiotów opierał się przed tego rodzaju klasyfikacją, tam uznawano go za pochodny od psychicznego, a w konsekwencji także naukę ów przedmiot badającą za pochodną od psychologii bądź na niej opartą.

Jedną z możliwych dróg uniezależnienia przedmiotów zarówno matematyki jak nauk humanistycznych od relatywizacji wprowadzanych przez psychologizm, było uznanie istnienia sfery przedmiotów nie będących ani psychicznymi ani fizycznymi, tworzących wobec nich trzecią sferę bytu, do której mogłyby należeć „znaczenia same w sobie”, teorie naukowe, przedmio ty kultury i inne rodzaje bytów, których obiektywna autonomia współistnieje z faktem podmiotowego pochodzenia. We współczesnej epistemologii supozycja istnienia owej sfery stała się raz jeszcze w filozofii Karla R. Poppera argumentem za obiektywnością wiedzy.

Zamierzam obecnie przeprowadzić porównanie dwu rozwiązań problemów z zakresu epistemologii i teorii wiedzy, dokonanych w duchu tak zwanej przeze mnie „tendencji obiektywistycznej ” przez K. Twardowskiego i K. R. Poppera, filozofów wiedzy działających w dwu generacjach, z których młodsza odziedziczyła po poprzedniej jej sytuację problemową. Obie te generacje filozofów: z początku wieku i dzisiejsza, stały przed tym samym problemem, który najogólniej ujmiemy tu jako spór relatywizmu z absolutyzmem, mający swe korzenie w epistemologii, zaś konsekwencje w teorii wiedzy naukowej. W celu uwypuklenia analogii obu sytuacji dokonajmy najpierw porówńania roli, jaką w epistemologii dzisiejszej odgrywa Popper z tą, którą we wcześniejszym pokoleniu odegrał Husserl jako główny rzecznik szeroko pojętego antyrelatywizmu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.