Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

TYPY UKŁADU NERWOWEGO

Typy układu nerwowego stanowią od dawna przedmiot zainteresowania badaczy. I. P. Pawłów wyodrębnił w ogólnej klasyfikacji typów 3 czynniki: siłę procesów nerwowych, ich zrównoważenie oraz ruchliwość. Biorąc pod uwagę te czynniki wskazał 4 podstawowe typy układu nerwowego: 1) typ silny, zrównoważony, żywy: 2) typ silny, zrównoważony, powolny: 3) typ silny, niezrównoważony, o wzmożonej pobudliwości: 4) typ słaby, o obniżonej pobudliwości. Typy te odpowiadają z pewnymi ograniczeniami znanej klasyfikacji temperamentów Hipokra- t e s a: 1) sangwinik, 2) flegmatyk, 3) choleryk, 4) melancholik.

Ponadto ze względu na stosunki wzajemne między obydwoma układami sygnałów, Pawłów wyróżnił jako typy specyficznie ludzkie: typ artysty, myśliciela i typ pośredni. Typ artystyczny cechuje przewaga pierwszego układu sygnałów nad drugim, typ myśliciela – przewaga układu drugiego. U przedstawicieli typu pośredniego obydwa układy pozostają w równowadze.

Podkreślić należy, że obydwa podziały nie zostały dotychczas dostatecznie szczegółowo przyporządkowane sobie wzajemnie. Przedstawiony schematycznie podział typów układu nerwowego człowieka należy uważać za uproszczony. Ma on niewątpliwie braki i dalsze badania zmierzają

Eys. 18. Typy układu nerwowego w kierunku uczynienia go bardziej szczegółowym. Z jednej strony zwraca się uwagę na niewystarczalność kryteriów, które służą do kwalifikacji typu w klasycznej koncepcji Pawłowa, z drugiej -na fakt, że poza ogólnymi cechami układu nerwowego istnieją jego cechy parcjalne (Tiepłow, 1956: Strełau, 1965). Rozgraniczenie cech ogólnych od cząstkowych (odnoszących się do określonego typu reakcji) jest często trudne, w związku z czym wnioski z badań diagnostycznych są niepewne. Odnośnie do zagadnień szczegółowych istnieją wyraźne kontrowersje, a jeśli chodzi o autorów odmiennych szkół, to porównanie ich stanowisk jest utrudnione na skutek posługiwania się przez różnych autorów tymi samymi terminami w odmiennych znaczeniach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.